De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is met het wijzigingsdecreet van 8 juli 2011 op een viertal punten bijgestuurd.

Ten eerste gaat het over de bevoegdheid voor het verlenen van de onteigeningsmachtiging. En dit in die gevallen waarbij een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan vergezeld gaat van een onteigeningsplan. De Codex bepaalt momenteel dat het onteigeningsplan dat gelijktijdig met het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt, dezelfde procedure doorloopt die geldt voor de opmaak van dat ruimtelijk uitvoeringsplan.

Het is de deputatie die een gemeentelijk RUP goedkeurt.

De achterliggende bedoeling van de Codex was dan ook de deputatie bevoegd te maken voor het verlenen van de onteigeningsmachtiging bij gelijktijdige opmaak van het gemeentelijk RUP en onteigeningsplan.

In de rechtspraktijk werd echter in twijfel getrokken of de huidige onteigeningswetgeving de deputatie wel toelaat om onteigeningsmachtigingen te verlenen. Om een einde te maken aan deze rechtsonzekerheid werd de Codex zo gewijzigd dat over die onteigeningsmachtigingen in de toekomst beslist wordt door de Vlaamse Regering

 

Ingevolge het ‘bevoegdhedenbesluit’ van 13 juli 2009 wordt deze machtiging voor een onteigening gekoppeld aan een RUP gegeven door de Vlaams minister voor Ruimtelijke Ordening.

Ingevolge het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 (dat het oude onteigeningsbesluit van 19 december 1991 vervangt) wordt de machtiging voor lokale besturen bij een onteigeningsplan NA een RUP gegeven door de Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur.

Op de website van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur wordt een handig overizcht gegeven van de bevoegdheidsverdeling tussen de ministers inzake onteigeningsmachtiging. Klik hier