Bij wet van 18 mei 2022 werd de wetgeving overheidsopdrachten (en concessies) met ingang van 1 juni 2022 gewijzigd op vlak van ‘corrigerende maatregelen‘. De nieuwe regels zijn opgenomen in een grondig gewijzigd artikel 70 van de Wet overheidsopdrachten.

De wijzigingen zijn het gevolg van het arrest  “Norré-Behaegel” van het Europees Hof van Justitie (C-387/19) van 14 januari 2021.

Concreet betekent de wijziging het volgende:

  • Voor de verplichte uitsluitingsgronden (art 67) moeten kandidaten of inschrijvers spontaan corrigerende maatregelen vermelden in hun aanvraag tot deelneming of offerte. De opdrachtdocumenten moeten expliciet op deze verplichting wijzen. Wanneer het gaat over onderaannemers op wiens draagkracht beroep wordt gedaan, dient de aanbestedende overheid de kandidaat of inschrijver te bevragen.
  • Voor de facultatieve uitsluitingsgronden (art 69) moeten kandidaten of inschrijvers niet meer spontaan corrigerende maatregelen vermelden. De aanbestedende overheid die wil beslissen tot uitsluiting, dient de kandidaat of inschrijver in kwestie voorafgaandelijk te bevragen (hoorplicht).

 

Let op, want de wijziging is ook van toepassing op plaatsingsprocedures die nog lopen, ook als de opdracht voor 1 juni 2022 bekend gemaakt is.

 

Voor de gebruikers van onze toepassing TenderBase, werden nieuwe clausules ingevoerd onder de relevante bepalingen van de selectieleidraad en het bestek. Zij zijn dus meteen mee.