Het wetsontwerp “tot uitvoering en aanvulling van de verordening (EU) nr.910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG, houdende invoeging van titel 2 in boek XII “Recht van de elektronische economie” van het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan titel 2 van boek XII en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan titel 2 van boek XII, in de boeken I, XV en XVII van het Wetboek van economisch recht” is op 14 juni 2016 ingediend in de kamer (parlementair dossier).

Update 12/07/2016: de wet is op 7 juli 2016 aangenomen in de plenaire vergadering van de Kamer.

De wet is een uitvoering van de Europese Verordening nr. 910/2014 van 23 juli 2014, die op 1 juli 2016 in werking treedt.

De hoofddoelstelling van deze verordening is de invoering van een juridisch kader om het vertrouwen in de elektronische transacties in de interne markt te vergroten. Nieuwe bepalingen hebben enerzijds betrekking op de wederzijdse erkenning op EU-niveau van de
aangemelde stelsels voor elektronische identificatie en anderzijds op de aanvullende vertrouwensdiensten van de elektronische handtekening (zegel, tijdstempel en de dienst voor elektronische aangetekende verzending alsook de authenticatie van de website).