De richtlijn 2014/24/EU voorziet in artikel 34 een welkome versoepeling van de techniek van het dynamisch aankoopsysteem. Deze bepaling wordt omgezet in Belgisch recht door artikel 44 van het wetsontwerp overheidsopdrachten.

Het basisprincipe van een open systeem, dat gedurende de looptijd openstaat voor elke ondernemer die voldoet aan de selectiecriteria, blijft behouden.

Nieuw is dat het dynamisch aankoopsysteem verloopt volgens de regels van de niet openbare procedure (<=> artikel 29 wet 2006). Alle kandidaten die aan de selectiecriteria voldoen, worden toegelaten tot het systeem. Er dient dus geen indicatieve offerte meer ingediend en beoordeeld te worden, doch enkel een aanvraag tot deelneming (waarin wordt bewezen dat men voldoet aan de selectiecriteria). In dit opzicht gaat het dynamisch aankoopsysteem sterk lijken op het ‘kwalificatiesysteem’, dat (voor Belgische opdrachten) werd ingevoerd in artikel 41§3 KB Plaatsing.

Verder kan het systeem worden ingedeeld in categorieën aan de hand van verschillende sets van selectiecriteria. Nog steeds is het echter zo dat het aantal kandidaten niet mag beperkt worden.

Tot slot wordt de verplichting tot vereenvoudigde bekendmaking bij het plaatsen van een specifieke opdracht, afgeschaft. Alle kandidaten in het systeem (eventueel onderverdeeld in bepaalde categorieën) worden uitgenodigd om een offerte in te dienen (binnen 10 dagen), zonder dat een afzonderlijke aankondiging nodig is.

De duur van het systeem wordt niet meer beperkt (<=> raamovereenkomst beperkt tot 4 jaar).

Net als de elektronische veiling wordt het dynamisch aankoopsysteem ook mogelijk voor werken. In tegenstelling tot de nieuwe regels voor de elektronische veiling wordt de toepassing van het dynamisch aankoopsysteem nog steeds beperkt tot werken, leveringen en diensten ‘voor courant gebruik die algemeen beschikbaar zijn op de markt’.

Voordelen van het dynamisch aankoopsysteem zijn dat voor een specifieke opdracht geen bekendmaking meer moet gebeuren en dat de termijn voor het indienen van offertes aanzienlijk wordt ingeperkt (tot 10 dagen). Ten opzichte van de raamovereenkomst is het voordeel dat het dynamisch aankoopsysteem soepeler verloopt. Deelnemers aan het systeem zijn niet contractueel verbonden, de voorwaarden van de opdracht moeten nog niet zijn vastgelegd (dit kan per specifieke deelopdracht) en er kunnen voortdurend deelnemers bijkomen en afvallen.