WAT?

In het kader van de kwalitatieve selectie dienen kandidaten of inschrijvers aan te tonen dat zij zich niet in een uitsluitingsgrond (art 67-70 Wet) bevinden én voldoen aan de in de selectieleidraad of het bestek gestelde eisen inzake technische bekwaamheid en economische en financiële draagkracht (art 71 Wet).

Het UEA is een eengemaakt Europees formulier dat in feite voortbouwt op het in België reeds gekende systeem van impliciete verklaring op erewoord  (artikel 61§4 KB Plaatsing 2011). Het UEA is een eigen verklaring van de inschrijver dat deze zich niet in een geval van uitsluiting bevindt én (dit is nieuw!) voldoet aan de in het bestek (of de selectieleidraad) vooropgestelde selectiecriteria.

Het UEA geldt als voorlopig bewijs dat de inschrijver (of kandidaat) voldoet aan alle voorwaarden inzake kwalitatieve selectie.

Dankzij het UEA hoeven inschrijvers de achterliggende bewijsdocumenten niet bij hun offerte te voegen, wat de administratieve lasten verlaagt. De aanbestedende overheid zal deze documenten – zo nodig – pas na opening van de offertes opvragen dan wel zelf opzoeken via elektronische databanken zoals Telemarc/ Digiflow. In principe moet de aanbestedende overheid dit enkel doen voor de eerst gerangschikte inschrijver, maar zij heeft ten allen tijde het recht om deze documenten op te vragen wanneer dit noodzakelijk is voor het goede verloop van de procedure. De inschrijvers moeten in staat zijn om op eerste verzoek en onverwijld deze ondersteunende bewijsdocumenten aan de aanbestedende overheid te bezorgen.

De Belgische wetgever heeft ervoor gekozen om het UEA enkel van toepassing te maken voor opdrachten boven de Europese drempels. Voor opdrachten onder de Europese drempels mag geen gebruik worden gemaakt van het UEA. Het gekende systeem van de impliciete verklaring op erewoord blijft hier volledig in voege. Ter herinnering. De impliciete verklaring op erewoord betreft enkel de uitsluitingsgronden en dus niet de selectiecriteria.

HOE?

De aanbestedende overheid  genereert een UEA via de UEA-dienst van de Europese Commissie. Hierop wordt de naam van de aanbestedende overheid en de gegevens van de betreffende opdracht vermeld. De overige delen zijn in te vullen door de inschrijvers/ kandidaten.
De aanbestedende overheid publiceert het UEA samen met de opdrachtdocmenten op e-notification. Dit kan in pdf en in xml formaat.
De inschrijver vult het UEA in en dient het samen met zijn aanvraag tot deelneming of offerte in op e-tendering (of op papier zo lang dat nog kan). De elektronische handtekening op het indieningsrapport ‘dekt’ zowel de offerte als het UEA.
Het XML-formaat laat de inschrijver toe om het UEA te uploaden via de UEA-dienst van de Europese Commissie. Zo dient de inschrijver niet steeds alle gegevens opnieuw in te vullen, maar kan die een reeds bestaand UEA samenvoegen met het nieuwe UEA.

REGELGEVING

Artikel 73 Wet Overheidsopdrachten 2016 (Memorie van Toelichting – UEA)
Hoofdstuk 6 van het KB Plaatsing 2017 (art 38-40) (Verslag a/d Koning-UEA)
UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/7 VAN DE COMMISSIE van 5 januari 2016 houdende een standaardformulier voor het Uniform Europees Aanbestedingsdocument

INFO

Website Europese Commissie
You tube filmpje
UEA-dienst Europese Commissie
Nieuwsbericht inzake e-procurement
Model Vlaamse overheid
Informatie Pianoo.nl (let op, dit geldt voor Nederland. Niet alles is relevant voor België)