De huidige marktomstandigheden maken overheidsopdrachten waarbij aanzienlijke bedragen moet worden voorgefinancierd, soms moeilijk haalbaarheid voor ondernemingen.

Het principe bij overheidsopdrachten is dat er enkel kan worden betaald voor verstrekte en aanvaarde prestaties. Voorschotten zijn enkel mogelijk in zeer uitzonderlijke gevallen, opgesomd in artikel 67 KB Uitvoering. Deze strenge wetgeving kan aanleiding geven tot liquiditeitsproblemen bij ondernemers.

Om aan deze problematiek te remediëren, maakt een nieuw KB, voorschotten tijdelijk mogelijk. Het KB van 29 november 2022 betreffende de toekenning van een voorschot in het kader van overheidsopdrachten omwille van de economische situatie ingevolge de oorlog in Oekraïne, is in werking getreden op 19 december 2022 en geldt gedurende 2023. Op 31 december 2023 zal het – tenzij er een verlenging komt – automatisch buiten werking treden.

Het KB is van toepassing, zowel op opdrachten die vandaag in uitvoering zijn (dus die voor 19/12  gepubliceerd zijn), waarvoor een bijakte kan worden opgemaakt, als op nieuwe opdrachten die vanaf 19 december 2022 worden gepubliceerd.

Let op, want de regels zijn licht verschillend voor opdrachten in uitvoering, versus nieuwe opdrachten (gepubliceerd na 19/12/2022. We bespreken hierna de regels voor nieuwe opdrachten.

 

Het KB maakt het mogelijk om een voorschot toe te kennen van maximaal 20% van het opdrachtbedrag, incl. BTW, voor opdrachten met een looptijd van meer dan 2 maanden.

Het is niet van toepassing op raamovereenkomsten, maar wél op de deelopdrachten die binnen een raamovereenkomst worden gesloten.

Voor opdrachten met een looptijd > 12 maanden wordt het opdrachtbedrag, dat geldt als referentiebedrag voor de berekening van het voorschot, bepaald op basis van  de waarde van het eerste jaar.

De formule is als volgt: (oorspronkelijk opdrachtbedrag * 12) / X maanden. X = de volledige looptijd in maanden (meestal zal dat 48 maanden = 4 jaar zijn). De formule werkt enkel als u voor het oorsrponkelijke opdrachtbedrag de volledige waarde, over de volledige looptijd van de opdracht neemt.

Een voorbeeld: Opdracht van 120 euro/ jaar en een looptijd van 4 jaar: 480 * 12 = 5.760 / 48 = 120. Voorschotbedrag bedraagt maximaal 120 * 20% = 24 euro.

 

Voor nieuwe opdrachten dient de aanbestedende overheid in de opdrachtdocumenten te vermelden of zij wel of niet gebruikt maakt van de mogelijkheid om voorschotten toe te kennen. Indien de opdrachtdocumenten niets vermelden, wordt er geen voorschot toegekend.

Indien een voorschot wordt toegekend is het betaalbaar binnen 30 dagen na de sluiting van de opdracht.

 

Voor opdrachten volgend aanvaarde factuur geldt de regeling niet. Gezien het KB Uitvoering op deze opdrachten – behoudens andersluidende vermelding in de offertevraag – niet van toepassing is,  konden en kunnen echter volgens vrij te bepalen modaliteiten steeds voorschotten toegekend worden.

 

Wij voorzien de nodige aanpassingen in onze toepassing TenderBase.