Volledig artikel: T GEM 2014 – private en publieke groepsaankopen door lokale besturen

Presentatie: DAG VAN DE WOO – private en publieke groepsaankopen

 

Lokale besturen maken steeds vaker gebruik van het mechanisme van de zogenaamde groepsaankopen of samenaankopen, waarbij de vraag van verschillende private of publieke afnemers (“klanten”) wordt
gebundeld, om schaalvoordelen, kortingen en/of efficiëntiewinsten te genereren.

Deze bijdrage zet de juridische context van deze groepsaankopen uiteen en maakt daartoe een on- derscheid tussen private en publieke groepsaanko-
pen. Hoewel beide figuren onder een verschillend wettelijk kader vallen, is er toch een aantal gelijke- nissen op het vlak van toepasselijke algemene be- ginselen van gelijkheid, transparantie en vrije mededinging.

Aangaande de private groepsaankopen wordt voor- eerst ingegaan op de zogenaamde stookoliearresten van het hof van beroep van Gent over de samenaankoop van stookolie georganiseerd door enkele OCMW’s. Vervolgens worden de toepassing en de impact van de Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming (WMPC) – veelal ingeroepen door de tegenstanders van deze private groepsaankopen – toegelicht.

Bij de publieke groepsaankopen wordt vertrokken van de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten, meer bepaald de figuur van de aankoop- of opdrachtencentrale als bepaald in artikel 2, 4° van de Overheidsopdrachtenwet van 2006, die meestal wordt toegepast in relatie met de raamovereenkomst