21 oktober 2016. De Vlaamse regering heeft het ontwerp onteigeningsdecreet definitief goedgekeurd. Het wordt nu ingediend in het Vlaams Parlement. Het decreet introduceert één overkoepelende onteigeningsregeling voor alle onteigeningen binnen het Vlaams Gewest. De bestaande federale onteigeningswetten (die de gerechtelijke procedure regelen) worden opgeheven. Het decreet regelt aldus zowel de bestuurlijke fase als de gerechtelijke fase.

Belangrijke nieuwigheden:

  • De onteigeningsmachtiging in hoofde van de lokale besturen verdwijnt
  • Er wordt een globale regeling rond zelfrealisatie uitgewerkt
  • regeling voor wederoverdracht en gedwongen overname van het niet onteigende gedeelte
  • Wat de gerechtelijke procedure betreft, blijft de vrederechter bevoegd voor onteigening. Nieuw is dat de mogelijkheid om de onteigeningsbeslissing aan te vechten voor de Raad van State, verhuisd naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Documenten: