Wat is een uitvoerbare administratieve rechtshandeling?

Volgens vaste rechtspraak is een bestuurshandeling slechts voor een beroep tot nietigverklaring vatbaar indien met die handeling wordt beoogd rechtsgevolgen in het leven te roepen of te beletten dat zij tot stand komen, met andere woorden indien wordt beoogd wijzigingen aan te brengen in een bestaande rechtsregel of  rechtstoestand, dan wel zodanige wijziging te beletten.

Bestuurshandelingen die geen uitvoerbaar karakter hebben, kunnen niet worden aangevochten voor de Raad van State. Zij kunnen wel het voorwerp uitmaken van een vordering voor de burgerlijke rechter.

Voorbeelden van dergelijke niet uitvoerbare rechtshandelingen:

  • feitelijke vaststellingen
  • richtlijnen en bevelen
  • mededeling en inlichting
  • voornemen en gedragslijn
  • een interpretatie van een rechtsregel;
  • een aanmaning of ingebrekestelling;

Rechtspraak

RvS 18 maart 2009, nr. 191.234 – CCOD

Het standpunt dat een administratieve overheid met betrekking tot de kwalificatie van de rechtspersoonlijkheid van een bepaalde rechtspersoon inneemt, is geen voor vernietiging vatbare akte.

In zoverre met het beroep tegen de eerste bestreden beslissing de nietigverklaring beoogd wordt van de kwalificatie van het UZA als privaatrechtelijke rechtspersoon, is het beroep dan ook onontvankelijk. De ambtshalve opgeworpen exceptie is gegrond. 

DRvS 15 maart 2007, nr. 169.000 – vzw HHRoesselaere
 
De zogenaamde ministeriële “besluiten” zijn geen voor vernietiging vatbare rechtshandelingen, nu het bij nader toezien telkens gaat om een schrijven van de Minister waarin ofwel een vraag om het overleggen van bijkomende stukken, of een juridisch standpunt omtrent de interpretatie van een regelgeving ligt besloten.