Beslissingen Vlaamse Regering 8 juli 2011

In het kader van de visienota ‘Versnellen van Investeringsprojecten’ wil de Vlaamse Regering het systeem voor het afleveren van onteigeningsmachtigingen vereenvoudigen. Zo zullen alle onteigeningsmachtigingen voor de lokale besturen in de toekomst verleend worden door de minister van Binnenlands Bestuur en wordt de verplichte instemming van de functioneel bevoegde minister, voorafgaand aan het verlenen van de machtiging, afgeschaft. De Vlaamse Regering wijzigt hiervoor principieel twee besluiten. Over één wijzigingsbesluit wordt het advies gevraagd van de Raad van State.

Meer informatie over het dossier ‘Versnelling maatschappelijk belangrijke investeringsprojecten’: http://www.vlaamsparlement.be/vp/informatie/pi/informatiedossiers/versnelling.html