Samen met de Besluiten van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 tot wijziging van de onteigeningsreglementering, is ook de ‘oude’ omzendbrief  BA-99/01 van 23 februari 1999 vervangen.

De omzendbrief BB 2011/05 van 14 oktober 2011 geeft een helder overzicht van de nieuwe onteigeningsreglementering:

 • Afschaffing instemming functioneel bevoegde minister: Besluiten van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011: enkel de Vlaams minister voor Binennlands Bestuur is bevoegd voor het afleveren van de onteigeningsmachtiging aan de lokale besturen, zonder dat nog een instemming van de functioneel bevoegde minister vereist is;:
 • Een loket: decreet van 8 juli 2011 tot wijziging van diverse bepalingen van de VCRO: de machtiging tot onteigening voor een onteigeningsplan dat gekoppeld is aan een gemeentelijk RUP, wordt afgeleverd vdoor de Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur (en niet langer door de deputatie, die enkel het RUP goedkeurt). (voor onteigeningen los van een RUP gold reeds de gewone procedure).

Daarnaast zet de omzendbrief de administratieve vormvereisten voor de samenstelling van het onteigeningsdossier – met het oog op het bekomen van een machtiging, uiteen.

Er wordt de nadruk gelegd op:

 • de formele procedure en samenstelling van het dossier: voorlopige onteigeningsbeslissing => openbaar onderzoek => definitieve vaststelling
 • De motivering van de onteigening: algemeen nut, noodzaak en hoogdringendheid
 • voorwaarden van het onteigeningsplan
 • formaliteiten van het openbaar onderzoek: gewoon 15 dagen, gekoppeld aan een RUP: 60 dagen, gekoppeld aan een rooilijnplan: 30 dagen
 • VERPLICHT advies van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar. Dit is noodzakelijk! De gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar heeft geen bevoegdheid in deze (doch indien er al een vergunning of attest is, is geen advies nodig)
 • bodemattest
 • schattingsverslag
 • begrotingsregeling
 • andere adviezen

De omzenbrief is nog niet beschikbaar via de Vlaamse Codex of de website van het agentschap voor binnenlands bestuur (binnenland.vlaanderen.be).

pdf-versie: omzendbrief BB 2011_5 – onteigeningen