GVA 9 maart 2016:  “Voor 600 miljoen baggerwerken op Linkeroever via onderhands contract”

Rekenhof:

Omtrent de nietigheid van een contract dat is gesloten in strijd met de wetgeving overheidsopdrachten:

“Het Rekenhof verwijst naar recente rechtspraak die stelt dat wanneer een overheidsopdracht die is gesloten in strijd met de overheidsopdrachtenwet, in de zin dat de mededinging – en derhalve het gelijkheidsbeginsel – werd miskend, deze strijdig is met de openbare orde en derhalve absoluut nietig, welke absolute nietigheid zelfs ambtshalve door de rechter dient te worden opgeworpen. Aangezien aan nietige overeenkomsten geen rechtsgevolgen kunnen worden toegekend, kan volgens deze rechtspraak de medecontractant van de aanbestedende overheid bij verbreking ervan geen recht doen gelden op schadevergoeding wegens niet-naleving van de overeenkomst”.