De aangekondigde vereenvoudiging (zie andere berichten op deze website) van de onteigeningsreglementering voor lokale besturen is een feit.

In het Belgisch Staatsblad van 16 december 2011 werden twee besluiten gepubliceerd:

  • het eerste Besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 wijzigt artikel 13 – inzake onteigeningen – van het zogenaamde ‘bevoegdheidsbesluit’ dat de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering regelt;
  • Het tweede Besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 vervangt het ‘onteigeningsbesluit’ van 19 december 1991.

Beide besluiten hebben voor gevolg dat de Vlaams minister voor Binnenlandse Aangelegenheden lokale besturen zonder instemming van de functioneel bevoegde minister kan machtigen om over te gaan tot onteigening ten algemenen nutte. Voorheen was deze voorafgaande instemming een noodzakelijke verplichting alvorens de machtiging kon worden bekomen.

Daarnaast worden in het nieuwe onteigeningsbesluit van 14 oktober 2011 ook nog enkele actualisaties doorgevoerd zoals de vervanging van ‘intercommunale verenigingen’ door ‘intergemeentelijke samenwerkingsverbanden’.

 

Deze wijziging is nuttig, gezien de administratieve onteigeningsprocedure hiermee licht kan worden versneld, doch de impact ervan mag ook niet overschat worden. Opdat de onteigeningsreglementering echt eenvoudiger zou worden, zijn andere ingrepen nodig, met name de opmaak van een overkoepelende en eenduidige procedure voor alle onteigeningen (ook deze in de context van Ruimtelijke Ordening) en een wijziging van de federale onteigeningswetgeving (met name deze aangaande de procedure voor de vrederechter).