Een samenwerking tussen 2 aanbestedende overheden is uitgesloten van het toepassingsgebied van de wetgeving overheidsopdrachten indien voldaan is aan de zogenaamde in house voorwaarden, ontwikkeld in de rechtspraak van het Hof van Justitie.

Kort samengevat betekent inhouse dat een aanbestedende overheid een opdracht toevertrouwt aan een dochter (met een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid) die zij controleert, alsof het haar eigen diensten zijn.

De inhouse voorwaarden die ontwikkeld zijn in de rechtspraak van het Hof van Justitie, worden gecodificeerd in de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten, met name artikel 12 van de richtlijn 2014/24/EU en artikel 30 van de nieuwe wet.

De voorwaarden zijn, samengevat, de volgende:

  • Toezichtcriterium:  De aanbestedende overheid oefent op die rechtspersoon toezicht uit zoals op haar eigen diensten. Een aanbestedende overheid wordt geacht op een rechtspersoon toezicht zoals op haar eigen diensten uit te oefenen in de zin van het eerste lid, punt 1°, indien zij zowel op strategische doelstellingen als op belangrijke beslissingen van de gecontroleerde rechtspersoon een beslissende invloed uitoefent. Dit toezicht kan ook worden uitgeoefend door een andere rechtspersoon, die zelf op dezelfde wijze door de aanbestedende overheid wordt gecontroleerd.
  • Activiteitencriterium:  Meer dan 80 % van de activiteiten van de gecontroleerde rechtspersoon behelst de uitvoering van taken die hem zijn toegewezen door de controlerende aanbestedende overheid of door andere, door diezelfde aanbestedende overheid gecontroleerde rechtspersonen;
  • Geen privé kapitaal: Er is geen directe participatie van privékapitaal in de gecontroleerde rechtspersoon, met uitzondering van geen controle of blokkerende macht opleverende vormen van participatie van privékapitaal, vereist krachtens de nationale wetgeving, in overeenstemming met de verdragen, die geen beslissende invloed uitoefenen op de gecontroleerde rechtspersoon

Naast de klassieke, verticale in house, voorziet artikel 30 ook de volgende vormen van in house samenwerking:

  • Opwaartse en collaterale inhouse
  • Gezamenlijke inhouse

 

Meer informatie over in house: