Vandaag 9 mei 2018 stemt de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement over het ontwerp van decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de hervorming van het verkooprecht en vereenvoudigingen in de registratiebelasting, dat werd ingediend (agenda). Eerder keurde de commissie Financiën het ontwerp reeds goed in zitting van 17 april 2018.

U vindt het ontwerp van decreet, dat op 21 maart 2018 werd ingediend door Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein, via deze link.

Het ontwerp voorziet in de volgende aanpassingen van de Vlaamse registratierechten:

→ Onroerende goederen: 10%
→ Enige gezinswoning: 7 %
→ Enige gezinswoning tem € 200.000: 7% met een voetvrijstelling van € 80.000
→ Enige gezinswoning in de Vlaamse kernsteden en de Rand tem € 220.000: idem
→ Ingrijpende energetische renovatie: 6%
→ Woning gedurende 9 jaar bij Sociaal Verhuurkantoor: 6%
→ Gezinswoning als beschermd monument met 6% investering: 1%

7% registratierechten

De belangrijkste krachtlijn van de hervor­ming is de omzetting van de bestaande gunstregimes van het klein beschrijf en de diverse abattementen tot een eenvoudig verlaagd tarief van 7% voor de aankoop van de gezinswoning. De bestaande abattementen, dit zijn verminderingen van de belastbare grond­slag, worden opgeheven.

Het nieuwe tarief van 7% zal enkel gelden voor bestaande woningen en niet voor bouwgronden. Hetzelfde geldt voor het geheel of het gedeelte van een gebouw dat pas na de uitvoering van andere werken dan normale herstellings- of onderhoudswerken kan dienen tot huisvesting van een gezin of een persoon. In deze situatie blijft het tarief van 10% van kracht. Ook voor de aanhorigheden die tegelijk worden verkregen met een dergelijk gebouw of gedeelte van een gebouw, geldt de vermindering niet.

De voorwaarden voor de toepassing en het behoud van het nieuwe verlaagde gezinstarief van 7% worden afgestemd op de voorwaarden die vandaag gelden voor het (gewoon) abattement. Zo kunnen enkel natuurlijke personen van het voordeel genieten, de kopers mogen noch afzonderlijk, noch gezamenlijk reeds een woning of bouwgrond (enige woning) in volle eigendom hebben, het moet gaan om een zuivere aankoop, en de verkrij­gers moeten zich inschrijven in het bevolkingsregister op het adres van het aangekochte goed.

6% registratierechten

Naast het nieuwe voordelige en vereenvoudigde tarief van 7% voor de aankoop van de gezinswoning wordt bijkomend een stimulerende en positief sturende ener­giemaatregel ingevoerd. Bij de aankoop van een gezinswoning (waarvoor het tarief 7% bedraagt) zal een extra verlaging kunnen genoten worden tot een tarief van 6%. De extra verlaging wordt toegekend wanneer de verkrijger zich ertoe verbindt de aangekochte woning ingrijpend energetisch te renoveren (IER), zoals deze renovatie wordt omschreven in het Energiebesluit van 19 november 2010 (BS 8 december 2010, inwerkingtreding 1 januari 2011), binnen een termijn van 5 jaar na het verlijden van de notariële akte.

Artikel 1.1.1, §2, 50° definieert het begrip ingrijpende energetische renovatie als de renovatie waarbij minstens de opwekkers om een specifiek binnenklimaat te realiseren volledig worden vervangen en minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving worden geïsoleerd, voor zover het geen ontmanteling, gedeeltelijke herbouw of herbouw betreft.

EPB-eisen

Bij deze ingrijpende energetische renovatie (vervanging van de installaties en de isolatie) gelden bepaalde normen, de zogenaamde ‘EPB-eisen’. EPB staat voor ‘Energieprestatie en Binnenklimaat’. De EPB-eisen hangen af van de bestemming van het gebouw (wonen, winkels, sporthal, …), de aard van de werken (nieuwbouw, renovatie, ingrijpende energetische renovatie, …) en het jaar van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning of de melding. Om de paar jaren worden de EPB-eisen strenger. Tegen 2021 is het de bedoeling dat alle nieuwe gebouwen quasi energieneutraal gebouwd worden.

Aan welke EPB-eisen u bij een ingrijpende energetische renovatie moet voldoen, hangt af van de datum van de bouwaanvraag en de bestemming van het gebouw. Indien de stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aangevraagd werd/wordt vanaf 1 januari 2015, dan moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn wil men in aanmerking komen voor de verlaagde registratierechten van 6%: na uitvoering van de ingrijpende energetische renovatie mag het E-peil van de woning niet hoger zijn dan E90, de ventilatie-eisen voor nieuwe EPW-eenheden, vermeld in artikel 9.1.6 Energiebesluit, moeten worden nageleefd, en de nieuwe, vernieuwde, na-geïsoleerde constructieonderdelen moeten voldoen aan de maximale warmtedoorgangscoëfficiënt, vermeld in bijlage VII van voormeld besluit (artikel 9.1.17, §1 Energiebesluit).

Energieprestatiecertificaat Bouw

De verbintenis tot uitvoering van deze ingrijpende energetische maatregelen wordt best opgenomen in de notariële akte.

Het bewijs dat deze maatregelen daadwerkelijk werden uitgevoerd binnen voormelde termijn van 5 jaar, wordt bewezen door het bekomen van een energieprestatiecertificaat bij de bouw, begrip gedefinieerd door artikel 1.1.1 §2, 35° en uitgewerkt door artikel 9.2.11 van voormeld Energiebesluit dd. 19 november 2010. Hiermee wordt het certificaat bedoeld waarin het resultaat is vermeld van de berekening van de totale energie-efficiëntie van een nieuw gebouw, uitgedrukt in een of meer numerieke indicatoren.

Dit EPC Bouw wordt uitgereikt door een EPB-verslaggever of architect, en vermeldt onder meer het definitieve E-peil.

Inwerkingtreding op 1 juni 2018 ?

Als de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement het ontwerp deze namiddag goedkeurt, kan het snel gaan. Het decreet zal dan vermoedelijk vrijdag al aan de ministerraad ter bekrachtiging worden voorgelegd.

Om op de vooropgestelde datum van dd. 01 juni 2018 in werking te kunnen treden, moet het decreet in principe uiterlijk 21 mei 2018 verschijnen in het Belgisch Staatsblad. Het is evenwel mogelijk dat van deze principiële termijn van inwerkingtreding wordt afgeweken.