Naar analogie met de goed gekende wetgeving van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS), maakte de Vlaamse overheid het mogelijk voor gemeenten om lichte snelheidsovertredingen bestuurlijk te handhaven.

Het Verzameldecreet vervoer 9 oktober 2020 (art 6), heeft daartoe een artikel 29quater ingevoegd in de Wegverkeerswet. De wetgeving is op 1 februari 2021 in werking getreden.

Wanneer gemeenten “GAS-snelheid” opnemen in hun politiereglement, worden de inbreuken volledig gedepenaliseerd. Dit in tegenstelling tot de gemengde inbreuken en de inbreuken betreffende stilstaan en parkeren, geregeld in de GAS-wet, die zowel strafrechtelijk als bestuurlijk gehandhaafd worden, na afspraken tussen gemeente (sanctionerend ambtenaar) en parket in een zogenaamd protocolakkoord.

De voorwaarden voor GAS-snelheid zijn de volgende:

1° het betreft een overschrijding van de toegelaten maximumsnelheid met niet meer dan 20 kilometer per uur (technische tolerantie van 6 km)
2° de snelheidsovertredingen in zone 30 of 50;
3° het gaat om snelheidsovertredingen vastgesteld met automatisch werkende toestellen als vermeld in hetzelfde artikel, die volledig worden gefinancierd door de lokale overheid;
4° de snelheidsovertredingen worden begaan door meerderjarige natuurlijke personen of door rechtspersonen;
5° geen andere overtreding

De gemeentelijke administratieve sanctie spijst de gemeentekas, waar de klassieke strafrechtelijke geldboete, naar de federale schatkist vloeit. Zo wil de Vlaamse overheid gemeenten die investeren in flitspalen return on investment bieden.

Recent deed de privatisering van snelheidsovertredingen wat stof opwaaien. Op de Website agentschap voor binnenlands bestuur werd een korte vragenlijst opgenomen over de mogelijkheden van het in concessie geven van snelheidscontrole.

De website van MOW en Vlaanderen geven een algemeen overzicht van het systeem.

 

Vragen rond de implementatie van GAS snelheid?

Contacteer Johan Geerts