Wanneer niets anders is bepaald, bedraagt de standaard betalingstermijn tussen ondernemingen (onderling) steeds 30 kalenderdagen. Het KB Uitvoering voorziet in een uitzondering op dit principe voor overheidsopdrachten. Op grond van dit KB beschikt de aanbestedende overheid voor alle opdrachten (werken, leveringen, diensten), over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen, gevolgd door een betalingstermijn van 30 kalenderdagen.

Dit is enkel anders indien de aanbestedende overheid er van afwijkt in het bestek en bepaalt dat de factuur meteen geldt als schuldvordering.

In haar arrest C-585/20 van 20 oktober 2022 oordeelde het Hof van Justitie oordeelde dat een veralgemeende betalingstermijn van 60 kalenderdagen in het kader van de overheidsopdrachtenregelgeving (naar Spaans recht), niet in overeenstemming is met richtlijn 2011/7/EU betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (omgezet in de Wet van 2 augustus 2002).

Met de doelstellingen van deze richtlijn in het achterhoofd, namelijk het wegwerken van betalingsachterstanden, oordeelt het Hof van Justitie dat de betalingstermijn in principe steeds 30 kalenderdagen moet bedragen.

Enkel in uitzonderlijke gevallen, en mits uitdrukkelijke motivering kan de deze betalingstermijn tot maximaal 60 kalenderdagen verlengd worden. Deze motivering moet objectief zijn, en moet gerechtvaardigd zijn door de bijzondere aard of bepaalde kenmerken van de overeenkomst.

 

Dit arrest zet ook de analoge Belgische regelgeving op de helling.

Om de juridische onzekerheid die volgt na dit arrest maximaal te beperken, adviseren wij aanbestedende overheden om niet meer standaard/ automatisch te werken met een verificatietermijn. Werkt u wel met een verificatietermijn, motiveer dan waarom dit noodzakelijk is in het licht van de bijzondere aard en/of kenmerken van de opdracht.

Gebruikers van onze toepassing TenderBase krijgen de juiste aandachtspunten aangereikt bij opmaak van bestekken.