Ingevolge de Europese e-invoicingrichtlijn (Richtlijn 2014/55/EU) is elke aanbestedende overheid vanaf 1 april 2019 verplicht om elektronische facturen te ontvangen (indien opdrachtnemers daarvoor opteren).

Elektronische facturatie is niet zomaar het verzenden van een PDF via e-mail, maar betekent het automatisch uitwisselen van informatie tussen de financiële systemen van de verzender en de ontvanger, zonder manuele handelingen. Of zoals de wettelijke definitie luidt:  een elektronische factuur is “een factuur die is opgesteld, verzonden en ontvangen in een gestructureerde elektronische vorm die automatische en elektronische verwerking ervan mogelijk maakt” (art 2,58° Wet overheidsopdrachten).

De Europese richtlijn werd omgezet bij Wet van 7 april 2019 tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake
overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied en tot wijziging van de wet van 4 mei 2016 inzake het hergebruik van overheidsinformatie.

De wet wijzigt voegt een nieuw artikel 2,58° en 59°, 14/1, 14/2 en 192/1 in, in de wet overheidsopdrachten. Artikel 192/1 is nu relevant. Het luidt als volgt:

De ondernemers kunnen hun facturen elektronisch versturen naar de aanbesteders.
De aanbesteders ontvangen en verwerken de elektronische facturen die naar hen worden verstuurd.

Met andere woorden: er geldt géén verplichting voor ondernemers om elektronisch te factureren, maar zodra een ondernemer hiervoor opteert, moet de aanbestedende overheid de elektronische factuur kunnen ontvangen. Deze verplichting geldt met ingang van 1 april 2019.

 

De federale en Vlaamse overheid verplichten de opdrachtnemer nu al om enkel nog elektronisch te factureren (via XML). Zo ver gaat de wetgeving vooralsnog niet. In een latere fase is het wel de bedoeling om ondernemers algemeen te verplichten om elektronisch te factureren aan de overheid. De verplichting is reeds ingeschreven in artikel 14/1 en 14/2 van de Wet overheidsopdrachten. De inwerkingtreding van deze verplichting moet nog worden bepaald bij KB. 

Meer info: