De Vlaamse regering heeft op 9 januari 2015 de krijtlijnen van een overkoepelend onteigeningsdecreet goedgekeurd.

Sinds de 6de staatshervorming zijn de gewesten volledig bevoegd voor het onteigeningsrecht. De Vlaamse regering regering wil hiervan gebruik maken om het onteigeningsrecht te herzien en te vereenvoudigen. Het centrale doel van één overkoepelend onteigeningsdecreet blijft de regeldruk verminderen, de proceduresnelheid vereenvoudigen en versnellen en de rechtszekerheid van alle betrokkenen verhogen.

Het Vlaamse onteigeningsdecreet zal in de plaats komen van de bestaande federale onteigeningswetten (wet van 17 april 1835, wet van 10 mei 1926, wet van 26 juli 1962,…). Daarnaast zullen ook ook de diverse bestaande Vlaamse onteigeningsronden (habilitatiebepalingen) verenigd binnen één overkoepelend decreet.

Opvallende pistes die onderzocht worden zijn:

  • de oprichting van een nieuw administratief rechtscollege (voor de administratieve fase) voor onteigeningen
  • de onteigening van onlichamelijke roerende goederen. Daarmee wordt bedoeld, de onteigening van bvb. een recht van opstal, een huurrecht,…
  • meer rechten voor derden (huurders, houders van een zakelijk recht) bij onteigening
  • modernisering en veralgemening van het recht van wederoverdracht
De goedkeuring van het Vlaams onteigeningsdecreet wordt gepland voor 2016. Nadien doorloopt het de parlementaire procedure.
De nota’s aan de Vlaamse Regering vindt u hier

Presentatie: Naar een nieuw Vlaams onteigeningsdecreet