De nieuwe wet ‘bestuur en transparantie’ voegde een aantal belangrijke wijzigen door in de wet overheidsopdrachten. We vatten de belangrijkste nieuwigheden hierna kort samen.

 

Offertes moeten altijd ingediend worden via e-tendering (de kluis)

Het wordt algemeen verplicht voor alle plaatsingsprocedures om de offertes elektronisch te openen met e-tendering, met uitzondering van opdrachten van beperkte waarde (aanvaarde factuur/ < 30.000 euro).

Wettelijke basis: Art 14§2, 5° WOO (dat vandaag voorziet in een uitzondering voor de OZVB) wordt geschrapt.

Inwerkingtreding: Opdrachten gepubliceerd (of uitnodiging verzonden) vanaf 1 september 2023.

Aankondiging gegunde opdracht uitgebreid naar alle plaatsingsprocedures

Het wordt voor alle plaatsingsprocedures verplicht om een (vereenvoudigde) ‘aankondiging  van een gegunde opdracht’, met de resultaten van de procedure te publiceren, met uitzondering van opdrachten van beperkte waarde (aanvaarde factuur/ < 30.000 euro).

De verplichting om een aankondiging gegunde opdracht te maken, geldt vandaag enkel voor opdrachten > Europese drempels.

De verplichting om een aankondiging te publiceren geldt ook in geval van een beslissing tot niet-gunning (stopzetting van de plaatsingsprocedure), op grond van artikel 85 Wet overheidsopdrachten.

Wettelijke basis: Art 62, lid 2 en lid 6 en art 85 WOO

Inwerkingtreding: 1 september 2023 voor alle opdrachten die dan nog niet gegund zijn. Dit geldt dus onmiddellijk voor alle lopende plaatsingsprocedures.

Jaarlijkse rapportage bestelvolume binnen raamovereenkomsten

Elke aanbestedende overheid moet jaarlijks (uiterlijk op 15 februari) aan de FOD BoSa rapporteren over het totale, reële bestelvolume binnen lopende raamovereenkomsten, geplaatst gedurende het voorgaande jaar.

De rapportage wordt opgesplitst in bestelbedrag per ondernemer (op basis van het KBO nummer) en per type opdracht (werken, leveringen, diensten).

Dit is een ingrijpende verplichting die de aanbestedende overheid dwingt om centraal te monitoren hoeveel (in waarde) bestellingen ‘organisatiebreed’ worden geplaatst binnen een lopende raamovereenkomst. Dat is vandaag al relevant. Ingevolge recente Europese rechtspraak moet het bestek in principe een maximale hoeveelheid of waarde bepalen van het totaal aantal deelopdrachten dat binnen de raamovereenkomst kan worden gegund. Eens die hoeveelheid of waarde bereikt is, is de raamovereenkomst ‘uitgeput’.

Wettelijke basis: Art 62, lid 2 Wet Overheidsopdrachten 2016

Inwerkingtreding: 1 januari 2025 voor alle opdrachten die dan nog niet gegund zijn. Dit geldt dus onmiddellijk voor alle lopende plaatsingsprocedures.

Jaarlijkse rapportage bestelvolume op grond van opdrachten van beperkte waarde (aanvaarde factuur < 30.000 euro).

Elke aanbestedende overheid moet jaarlijks (uiterlijk op 15 februari) aan de FOD BoSa rapporteren over het totaalbedrag van opdrachten van beperkte waarde (< 30.000 euro) dat is gesloten.

De rapportage wordt opgesplitst in bestelbedrag per ondernemer (op basis van het KBO nummer) en per type opdracht (werken, leveringen, diensten).

Wettelijke basis: Art 165§2, lid 1 en 3 WOO

Inwerkingtreding: 1 januari 2025 voor alle opdrachten die dan nog niet gegund zijn. Dit geldt dus onmiddellijk voor alle lopende plaatsingsprocedures.

 

Meer weten? Maak een afspraak met Johan Geerts