AANPASSING ARTIKEL 85 ARO KB

WETGEVING
TITEL IV. – Technische specificaties en normen.

Art. 85.Technische specificaties die produkten vermelden van een bepaalde makelij of herkomst of bijzondere werkwijzen vermelden waardoor bepaalde ondernemingen worden bevoordeeld of uitgeschakeld, mogen niet gebruikt worden tenzij deze technische specificaties onontbeerlijk zijn ten opzichte van het voorwerp van de opdracht.
Het is met name verboden merken, octrooien of types, of een bepaalde oorsprong of produktie aan te duiden. Bij wijze van uitzondering is een dergelijke aanduiding, vergezeld van de vermelding ” of gelijkwaardig ” evenwel toegestaan wanneer het niet mogelijk is door middel van voldoende nauwkeurige en voor alle betrokkenen volstrekt begrijpelijke specificaties een beschrijving van het voorwerp van de opdracht te geven.

onderlijnd =  ingevoegd bij KB van 19 september 2009 tot wijziging van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en van sommige koninklijke besluiten tot uitvoering van deze wet – artikel 54

RELEVANTE RECHTSPRAAK
RvS nr 203.723 6 mei 2010 – nv pro events

Het voornoemde artikel 85 van het koninklijk besluit van 8 januari1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringenen diensten en de concessies voor openbare werken, luidde als volgt ten tijde van hetnemen van de bestreden beslissing:“Technische specificaties die produkten vermelden van een bepaalde makelijof herkomst of bijzondere werkwijzen vermelden waardoor bepaaldeondernemingen worden bevoordeeld of uitgeschakeld, mogen niet gebruiktworden tenzij deze technische specificaties onontbeerlijk zijn ten opzichte vanhet voorwerp van de opdracht.Het is met name verboden merken, octrooien of types, of een bepaaldeoorsprong of produktie aan te duiden. Een dergelijke aanduiding, vergezeld vande vermelding ‘of daarmee overeenstemmend’ is evenwel toegestaan wanneerhet niet mogelijk is door middel van voldoende nauwkeurige en voor allebetrokkenen volstrekt begrijpelijke specificaties een beschrijving van hetvoorwerp van de opdracht te geven”.Deze bepaling bevat twee uitzonderingen op het verbod om teverwijzen naar merken, octrooien of types, of een bepaalde oorsprong of productie.Dergelijke vermeldingen zijn toelaatbaar wanneer zij “onontbeerlijk zijn tenopzichte van het voorwerp van de opdracht” of “wanneer het niet mogelijk is doormiddel van voldoende nauwkeurige en voor alle betrokkenen volstrekt begrijpelijkespecificaties een beschrijving van het voorwerp van de opdracht te geven”. In datlaatste geval moet de vermelding vergezeld gaan van de woorden “of daarmeeovereenstemmend”.Bovendien geldt het verbod slechts in de mate dat een verwijzingbepaalde producten of ondernemingen begunstigt of uitschakelt. De aanbestedendeoverheid dient dan wel absolute zekerheid te hebben over het feit dat er geenalternatieve producten of procédés bestaan, hetgeen in de praktijk niet evident is.

 

Raad  van State nr. 188.942 van 18 december 2008, BVBA CALOREC

De verwerende partij heeft in het bestek geen gewag gemaakt van enige reden waarom de keuze van het voormelde merk radiatoren onontbeerlijk zou zijn in de zin van het hiervoor aangehaalde artikel 85. Pas in het gunningsverslag gaat de ontwerper zulks verduidelijken onder verwijzing naar bijzondere eisen : vandaalbestendigheid, duurzaamheid, esthetica. Dergelijke bijzondere verantwoording voor de aldus vereiste kenmerken is a posteriori en dienvolgens niet meer nuttig aan te voeren.

De schending van het aangehaalde artikel 85 door het bestek is aangetoond. Door de verzoekende partij op grond van niet-conformiteit met dat bestek uit te sluiten heeft de verwerende partij dus onrechtmatig gehandeld. Op die wijze blijkt niet langer dat de in het geding zijnde opdracht aan de laagste regelmatige inschrijver is toegewezen, zoals vereist door artikel 15 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. Het middel is gegrond .

 

 

[i]  Arrest Raad van State, nr. 188.942 van 18 december 2008.