Op 28 maart 2014 zijn de nieuwe Europese richtlijnen overheidsopdrachten gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

De nieuwe richtlijn kom er op voorstel van de Europese Commissie dd. 20.10.2011  (COM 2011 – 0896)

Een link naar deze nieuwe richtlijnen vindt u in de themafiche overheidsopdrachten.

 

In een persbericht van het Europees Parlement worden de belangrijkste aanpassingen toegelicht.

Hierbij alvast enkele belangrijke nieuwigheden inzake de klassieke sectoren.

 

Het personeel toepassingsgebied van de overheidsopdrachtenrichtlijn blijft ongewijzigd. Het begrip ‘publiekrechtelijke instellingen’ (dat wordt gehanteerd als catch all bepaling inzake de definitie van ‘aanbestedende dienst’) wordt verduidelijkt in het licht van de (omvangrijke) rechtspraak van het Hof van Justitie, zonder dat het toepassingsgebied daardoor wordt uitgebreid.

Opvallend is de volledige uitsluiting van ‘rechtskundige diensten’, waaronder juridische dienstverlening door advocaten, van het toepassingsgebied van de overheidsopdrachtenrichtlijn (art. 10). De bijzondere aard van deze diensten maakt dat zij niet geschikt worden geacht voor de in de overheidsopdrachtenreglementering voorziene mededingingsprocedures.

Onder impuls van het Europees Parlement wordt een nieuwe gunningsprocedure ‘het innovatiepartnerschap’ ingeschreven, naast de reeds gekende gunningsprocedures. Deze specifieke procedure moet aanbestedende diensten in staat stellen een innovatiepartnerschap op lange termijn aan te gaan voor de ontwikkeling en vervolgens de aankoop van nieuwe, innovatieve producten, diensten of werken, zonder dat een afzonderlijke aanbestedingsprocedure voor de aankoop nodig is.

Verder worden de toepassingsgevallen van de onderhandelingsprocedure verruimd om in te spelen op de nood aan meer flexibiliteit bij de plaatsing van complexe opdrachten.

De mogelijkheid tot samenwerking tussen entiteiten uit de publieke sector zonder toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten wordt eveneens versoepeld. Het uitgangspunt blijft dat het enkele feit dat beide partijen in een overeenkomst zelf overheidsdiensten zijn de toepassing van de aanbestedingsregels niet uitsluit (conform de rechtspraak van het Hof van Justitie), evenwel wordt een duidelijk kader gecreëerd. Overheidsopdrachten die worden gegund aan gecontroleerde rechtspersonen, zijn niet aan de bij onderhavige richtlijn vastgestelde procedures onderworpen indien de aanbestedende dienst over die rechtspersoon toezicht uitoefent zoals op zijn eigen diensten, mits de activiteit van de gecontroleerde rechtspersoon voor ten minste 80% bestaat uit het uitvoeren van taken die hem zijn opgedragen door de controle uitoefenende aanbestedende dienst.

De richtlijn faciliteert het gebruik van ecologische en sociale criteria voor de keuze van de meest voordelige offerte.

Om kmo’s meer kansen te bieden om mee te dingen naar overheidsopdrachten moedigt de richtlijn het onderverdelen in percelen aan.

 

 

De implementatietermijn is vastgesteld op 24 maanden, wat betekent dat de richtlijnen voor 18 april 2016 moet worden omgezet in Belgisch recht.